Strefy płatnego parkowania

» Zdjęcia

Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ

(SPP)

Deficyt miejsc postojowych to obecnie główny problem z którym borykają się zatłoczone centra miast. Tworzone strefy płatnego parkowania (SPP) pozwalają zwiększyć rotację pojazdów parkujących w obrębie pasa drogowego poprawiając jednocześnie komfort korzystania ze śródmieścia przez różne grupy użytkowników.

P.P.U.H. „DEJW” projektuje, organizuje, wyposaża w urządzenia i administruje strefami płatnego parkowania na rzecz i w imieniu zarządców dróg.
Profesjonalna usługa obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania SPP. Finansując przedsięwzięcie, dostarczamy kompletny system bez ponoszenia przez Zamawiającego kosztów inwestycyjnych.
Wpływy z opłat parkingowych stanowią dla samorządów dodatkowe, stabilne źródło finansowania wydatków budżetowych.

•    KONCEPCJE PARKINGOWE - PROJEKTY
Firma DEJW mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i bieżącym administrowaniu stref parkowania; opracowuje kompleksowe koncepcje parkingowe oraz analizy stref już istniejących.
Zadania projektowe obejmują ocenę sytuacji parkingowej, w tym bilans miejsc postojowych, wyznaczenie obszaru SPP, opracowanie koncepcji parkingu i założeń projektu organizacji ruchu obejmującego oznakowanie, w tym ustalenie lokalizacji parkomatów.

•    ORGANIZACJA SPP i DORADZTWO DEJW
Koncepcja parkingowa obejmuje ponadto propozycje sposobów organizacji SPP, rodzajów i wysokości stawek opłat, okresu ich pobierania, a także projekt systemu pobierania opłat i organizacji kontroli. Ważnym, kolejnym elementem jest analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, uwzględniająca szacunkowe wpływy i koszty z SPP.
W ramach koncepcji, Inwestor otrzymuje ponadto projekty niezbędnej dokumentacji (wzór Uchwały Rady Miasta, Regulaminu SPP itp.).
Nasze Działy: Innowacji i Projektowania (DIP) oraz Prowadzenia Parkingów (DPP) wykonują studium przypadku i wielowariantowe projekty związane z tematyką parkingową.
Cały zakres prac przed inwestycyjnych, nasza firma jest w stanie wykonać nieodpłatnie.

•    PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Wyznaczony i przyjęty przez Radę Miasta obszar strefy parkingowej podlega opracowaniu pod kątem niezbędnego oznakowania pionowego i poziomego.
Inżynierowie DEJW sporządzają projekt organizacji ruchu, który przede wszystkim określa lokalizację nowych znaków pionowych D-44, D-45, a także oznakowanie poziome wyznaczonych miejsc postojowych.

Po zatwierdzeniu projektu przez odpowiednie organy, DEJW wykonuje oznakowanie drogowe oraz wszelkie tablice informacyjne. W przypadku konieczności odnowienia oznakowania poziomego pracownicy DEJW przeprowadzają malowanie jezdni i miejsc postojowych.

•    SMSAdminPark - system płatności za parkowanie przez telefon komórkowy /nowy produkt DEJW/
Firma DEJW jest wyłącznym właścicielem i operatorem ogólnopolskiego systemu sprzedaży biletów przez telefon komórkowy - SMSAdminPark.
Wnoszenie opłat parkingowych przez komórkę bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji, jest atrakcyjnym uzupełnieniem systemu opartego na parkomatach.

•    DOSTAWA i MONTAŻ Parkomatów DEJW
Parkomat to kluczowy element sprawnego systemu pobierania opłat parkingowych. Umożliwia zakup biletu parkingowego, który powinien pozostawić w widocznym miejscu na desce rozdzielczej za przednią szybą pojazdu. Wyłączając czynnik ludzki, urządzenie gwarantuje całkowitą szczelność finansową.
W zarządzanych strefach stosujemy bezpieczne i sprawdzone automaty rozliczeniowe, w tym zasilane energią słoneczną Parkomaty serii ML 1 i ML 1.1 produkcji DEJW, bez konieczności wykonywania przyłączy energetycznych. Takie rozwiązania pozwalają na zminimalizowanie uciążliwość prac budowlano-montażowych w pasie drogowym Wybór lokalizacji parkomatu jest więc praktycznie nieograniczony.
Parkomaty, to najbardziej kosztowny składnik całego przedsięwzięcia.
DEJW, jako producent urządzeń poboru opłat finansuje dostawę i montaż urządzeń oferując najatrakcyjniejszą ofertę w Polsce. Oprogramowanie urządzeń (również produkcji DEJW), zostaje przygotowane zgodnie z przyjętymi przez Zarządcę parametrami funkcjonowania SPP.
Gotowe parkomaty są przytwierdzane do fundamentów wykonanych wcześniej przez naszych pracowników i uruchamiane.

•    KONTROLA SPP
Dokumentowanie wykroczeń parkingowych
Systematyczna, konsekwentna i dobrze zorganizowana kontrola wnoszenia opłat parkingowych jest konieczna dla poprawnego funkcjonowania SPP. Efektywne działania DEJW w tym zakresie, pozwalają w krótkim czasie osiągnąć akceptację opłat parkingowych i ograniczyć ilość wykroczeń, dlatego przywiązujemy do kontroli miejsc postojowych szczególną wagę.
Firma DEJW zatrudnia, szkoli i wyposaża odpowiednią grupę pracowników służb kontrolnych. Kandydatów na stanowiska inspektorów SPP poszukujemy zawsze na lokalnym rynku pracy. Przeprowadzamy ścisłą, kilku etapową, selekcję kandydatów.
W ramach swoich obowiązków kontrolerzy rejestrują wykroczenia za pomocą przenośnych terminali mobilnych działających na naszym autorskim oprogramowaniu KontrolPark i pozostawiają za wycieraczką przedniej szyby pojazdu, zawiadomienia o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej. Na miejscu wykonują również dokumentację fotograficzną przy użyciu w/w terminali. Przemierzają przy tym cały obszar SPP po wyznaczonych trasach i w określonych cyklach czasowych. Swoja obecność przy parkomacie, Kontrolerzy ewidencjonują za pomocą elektronicznych kart bezstykowych.
Do zadań pracowników kontroli SPP należy również utrzymywanie czystości parkomatów w podstawowym zakresie, zgłaszanie zamawiającemu oraz Inspektorowi Biura SPP zaobserwowanych zakłóceń w funkcjonowaniu SPP, współpraca ze Strażą Miejską oraz Policją, w szczególności informowanie o naruszeniu przepisów Kodeksu drogowego.
Znakiem rozpoznawczym i standardem w naszej firmie jest kompletne, profesjonalne umundurowanie Kontrolerów SPP (kamizelki, kurtki, czapki)
Kontroler jest bowiem przedstawicielem zarządcy drogi, dbającym o przestrzeganie lokalnego prawa. Umundurowanie jest więc czymś więcej niż tylko odzieżą roboczą.
Bazując na własnym doświadczeniu, wiemy iż obecność umundurowanego pracownika na ulicy przynosi również odczuwalną poprawę bezpieczeństwa.

•    BIURO OBSŁUGI SPP
Egzekucja należności
Firma DEJW we własnym zakresie organizuje i urządza biuro, zlokalizowane w obrębie lub w bezpośrednim sąsiedztwie strefy parkingowej, zależnie od wymagań Zarządcy drogi.
Podobnie jak w przypadku Kontrolerów i Inspektora SPP, rekrutacja pracowników biurowych; odbywa się w pierwszej kolejności wśród mieszkańców danej miejscowości lub regionu. Inspektor Biura SPP biura koordynuje i nadzoruje wszystkie działania związane z realizacją umowy. Do zadań zespołu pracowników należy obsługa kierowców korzystających z SPP, w szczególności sprzedaż abonamentów, przyjmowanie opłat dodatkowych a także udzielanie wszelkich informacji w zakresie funkcjonowania SPP, utrzymywanie dokumentacji, archiwizacja dokumentów oraz dokonywanie rozliczeń z Zamawiającym.
DEJW w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miasta opracowuje wzory i zajmuje się bieżącą produkcją Kart abonamentowych oraz innych dokumentów.
Karty abonamentowe drukowane są na specjalistycznym papierze bezpiecznym oraz opatrzone unikatowym hologramem DEJW co zdecydowanie utrudnia ich podrobienie.
Biuro SPP stanowi również bazę socjalną i techniczną dla służb kontrolnych i serwisowych. Utrzymywany jest tu podręczny magazyn podstawowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
Ewidencja nie uiszczonych opłat parkingowych prowadzona jest w postaci bazy danych, zarządzanej przez nasze specjalistyczne oprogramowanie AdminPark. Informacje o wykroczeniach wzbogacone są o zdjęcia wykonane przez Kontrolerów. Działania w tym zakresie stanowią podstawę do prowadzenia egzekucji należności w trybie postępowania administracyjnego z wykorzystaniem oprogramowania typu Egzekutor. W szczególnych przypadkach, na życzenie Zamawiającego, DEJW może w skuteczny sposób prowadzić nawet przedsądową windykację należności za nie uiszczone opłaty dodatkowe. Na podstawie informacji uzyskiwanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dłużnikom Zamawiającego dostarczane są upomnienia. W przypadku braku ich skuteczności sprawy trafiają na drogę postępowania sądowego lub skarbowego. Obecnie DEJW współpracuje z renomowaną kancelarią prawniczą, która działa w tym zakresie w naszym imieniu na terenie całego kraju.

 

•    UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ SPP
Bieżący monitoring i dozór techniczny parkomatów oraz podstawowe czynności związane z utrzymaniem ich w schludnym i czystym stanie są prowadzone przez kontrolerów i inspektorów SPP, którzy w krótkich cyklach czasowych mijają urządzenia. Każda informacja o nieprawidłowość w pracy urządzenia jest automatycznie przesyłana przez parkomat DEJW w formie komunikatu sms na wybrany numer telefonu i do systemu AdminPark. System odnotowuje również próby włamań czy wandalizmu i tworzy automatycznie bazę w/w zdarzeń do wglądu przez Inspektora na komputerze z aplikacją obsługującą SPP.
W okresie zimowym ważne jest szczególnie bieżące odśnieżanie paneli słonecznych parkomatów w celu zapewnienia ich maksymalnego ładowania. Za utrzymanie sprawności operacyjnej urządzeń odpowiadają wyspecjalizowane, przeszkolone służby serwisowe DEJW. Technicy dysponują niezbędnymi narzędziami oraz częściami wymiennymi w ilościach gwarantujących brak przestojów. Działamy na terenie całego kraju.

Czynności serwisowe polegają m.in. na:
•    uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
•    ewentualnej wymianie akumulatorów w razie wystąpienia takiej konieczności
•    pracach konserwacyjnych
•    usuwaniu awarii i usterek urządzeń oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych

Modułowa konstrukcja naszych parkomatów pozwala na bardzo szybką wymianę całego niesprawnego podzespołu na nowy. Naprawa modułu może odbyć się poza urządzeniem. Terminy usuwania awarii i uszkodzeń są uzgadniane z Inwestorem.

•    KOLEKCJA MONET
System kolekcji monet w parkomatach DEJW, bazuje na wymiennych kasetach. Po wykonaniu procedury otwarcia skarbca urządzenia i wyjęciu kasety następuje wydruk kasowy pobrania z parkomatu. Otwarcie kasety jest możliwe jedynie za pomocą osobnego klucza. Opróżnianie skarbca poprzez wyjęcie kasety zapewnia jednoznaczną identyfikację faktycznych wpływów z danego parkomatu.

Transporty gotówki wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konwój wartości pieniężnych jest obsługiwany przez wyspecjalizowany personel, posiadający stosowne. Firma DEJW współpracuje w tym zakresie z profesjonalnymi firmami z zakresu ochrony osób i mienia.

Wymiana kaset jest dokonywana zgodnie z planem konwoju przez upoważnionych przez DEJW pracowników, których obowiązkiem jest sprawdzenie stanu i zastosowanych zabezpieczeń kasety.

•    ROZLICZENIA
Po monitorowanym przeliczeniu, całość wpływów z parkomatów jest przekazywana na konto wskazane przez Zamawiającego. Kwota ta zostaje uzupełniona o wpływy pochodzące z ewentualnych opłat abonamentowych i opłat dodatkowych pobranych w biurze SPP oraz z transakcji bezgotówkowych w systemie SMSAdminPark (wnoszenie opłat przez komórkę).

Zarządca Drogi/Zamawiający/Iwestor, jako jednostka uprawniona do pobierania opłat parkingowych, otrzymuje wszystkie środki uzyskane w związku z funkcjonowaniem SPP. DEJW jako administrator, wykonuje czynności techniczno-organizacyjne oraz rozliczeniowe, a za świadczone usługi otrzymuje wynagrodzenie określone w umowie.

Rodo DEJW 28.05.2018

W związku z wejściem w życie z dniem dzisiejszym (25.05.2018r) przepisów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochr ...

zobacz więcej
Montaż parkomatów w Nowym Targu 21.12.2017

Montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia strefy płatnego parkowania w Nowym Targu. Wszystkie parkomaty posiadają możliwość płatności kartą zbliżeniową. ...

zobacz więcej
System parkingowy Firmy DEJW zaprojektowany i zainstalowany w Radomskim Szpitali Specjalistycznym. 21.12.2017

System parkingowy Firmy DEJW zaprojektowany i zainstalowany w Radomskim Szpitali Specjalistycznym. ...

zobacz więcej
System Płatności Mobilnych w Strefach Płatnego Parkowania DEJW. 29.09.2016

System Płatności Mobilnych w Strefach Płatnego Parkowania DEJW. ...

zobacz więcejCopyright © 2024 dejw.pl wizyt dzisiaj (2024-04-17) : 28 | wizyt ogółem : 640376 | ilość osób online: 3 Realizacja: Intellect.pl